ભાષાઓ

ઉપયોગ મ માટેના નિર્દેશ

આ ડેટા શીટના સંકલનમાં બધી જવાબદાર સંભાળ લેવામાં આવે છે, તે નક્કી કરવા માટે ગ્રાહકની જવાબદારી છે

વધુ માહિતી

વપરાશ માટેના સૂચનો

અમારી સૂચનાઓ અને સૂચનો વ્યાપક ચકાસણી અને અનુભવ પર આધારિત છે. વિવિધ પ્રકારની સામગ્રી તથા તેનો ઉપયોગ જે પરિસ્થિતિઓમાં કરવાનો છે, તેને ધ્યાનમાં લેતા, ઉત્પાદનોના ઉપયોગ દ્વારા મળનારાં પરિણામો અને /અથવા કોઈપણ હાનિ કે નુકસાનની કોઈ જવાબદારી સુનિશ્ચિત કરી શકાય એમ નથી.

વધુ માહિતી

પ્રેરણા લો

તમારા ઘર માટે સુયોગ્ય પસંદગી અહીંથી શોધો.

પેઈન્ટકરવા માટેની માહિતી અને યુક્તિઓ

કોઈકવાર કેટલીક બાબતોને વધુ બહેતર બનાવવા માટે વ્યક્તિગત સ્પર્શ આપવાની જરૂર હોય છે. તમારી દીવાલોને તમારી મનગમતી શૈલીમાં સજાવવા માટેની છ સરળ પદ્ધતિઓ અહીં રજૂ કરી છે.

શોધો

પ્રેરણાસ્રોત

કોઈકવાર કેટલીક બાબતોને વધુ બહેતર બનાવવા માટે વ્યક્તિગત સ્પર્શ આપવાની જરૂર હોય છે. તમારી દીવાલોને તમારી મનગમતી શૈલીમાં સજાવવા માટેની છ સરળ પદ્ધતિઓ અહીં રજૂ કરી છે.

શોધો

નવતરટ્રેન્ડ્સ

દુનિયાના સૌથી લોકપ્રિય રંગો અને ડિઝાઈન ટ્રેન્ડસમાંથી કરો તમારા મન મુજબની પસંદગી.

શોધો

SEND US YOUR QUERIES

અમને તમારા પ્રશ્નો મોકલો