ભાષાઓ

ઘરને પેઈન્ટ કરવા માટેના સાધનો

પોતાનુંઘર પેઇન્ટ કરો

પેઈન્ટ ખરીદતા પહેલા જ જુઓ કે તમારો મનપસંદ રંગ તમારી દીવાલ પર કેવો દેખાશે.

ઍપને અજમાવો

કલર પિકર

અમને માત્ર તમારો મનપસંદ રંગ દેખાડો અને અમે તમને એવો નેરોલેકનો શેડ શોધી આપીશું જે તેની સાથે સંપૂર્ણપણે મેળ ખાતો હોય.

જુઓ

પ્રેરણા લો

તમારા ઘર માટે સુયોગ્ય પસંદગી અહીંથી શોધો.

પેઈન્ટકરવા માટેની માહિતી અને યુક્તિઓ

કોઈકવાર કેટલીક બાબતોને વધુ બહેતર બનાવવા માટે વ્યક્તિગત સ્પર્શ આપવાની જરૂર હોય છે. તમારી દીવાલોને તમારી મનગમતી શૈલીમાં સજાવવા માટેની છ સરળ પદ્ધતિઓ અહીં રજૂ કરી છે.

શોધો

પ્રેરણાસ્રોત

કોઈકવાર કેટલીક બાબતોને વધુ બહેતર બનાવવા માટે વ્યક્તિગત સ્પર્શ આપવાની જરૂર હોય છે. તમારી દીવાલોને તમારી મનગમતી શૈલીમાં સજાવવા માટેની છ સરળ પદ્ધતિઓ અહીં રજૂ કરી છે.

શોધો

નવતરટ્રેન્ડ્સ

દુનિયાના સૌથી લોકપ્રિય રંગો અને ડિઝાઈન ટ્રેન્ડસમાંથી કરો તમારા મન મુજબની પસંદગી.

શોધો

SEND US YOUR QUERIES

અમને તમારા પ્રશ્નો મોકલો