ભાષાઓ

નવી સ્ટાઈલ ગાઈડ


નેરોલેક એક્સ્ટિરિયર કલર ગાઈડ એવું પુસ્તક છે, જે તમારા ઘરની બહારની દીવાલો માટે તૈયાર કરાયેલા કલર પૅલેટ્સથી પ્રેરણા આપે છે. આપણે હંમેશા જ અદભુત જગ્યાએ પોતાનુ ઘર બનાવવાનું સપનું જોતા હોઈએ છીએ. ટેકરીઓની વચ્ચે, સમુદ્ર કિનારે ભેખડ પર અથવા તો ફૂલોથી આચ્છાદિત બગીચાની વચ્ચે. આવા સ્થળોએ આપણે ઉપસ્થિત રંગોમાંથી જ પ્રેરણા મેળવીએ છીએ અને આ વિચારને પોતાના ઘરની બહારની દીવાલો ઉપર જીવંત કરવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. ભારતભરની સફર દરમિયાન નેરોલેકને જોવા મળ્યું કે કઈ રીતે દેશનું ચિત્ર બદલાઈ રહ્યું છે. આ પુસ્તક ભારતના શહેરી ઘરો માટે પ્રેરણાદાયક રંગોથી સભર છે. આપણા ઘરને પહેલી વખત અથવા ફરીવાર પેઈન્ટ કરાવતી વખતે આપણે બંધબેસતી પ્રેરણાની શોધ સાથે આપણો પ્રવાસ શરૂ કરતા હોઈએ છીએ. ઘરની સ્થાપત્ય કળા તથા તેની આસપાસની ખૂબીઓને સમજી લઈએ છીએ. અને એ પછી રંગોની સાત વાર્તાઓમાંથી યોગ્ય કલર પૅલેટની પસંદગી કરતા હોઈએ છીએ.

કાર્યક્રમની તસવીરો

આંતરિક પ્રકાર માર્ગદર્શન

બાહ્ય પ્રકાર માર્ગદર્શન

SEND US YOUR QUERIES

અમને તમારા પ્રશ્નો મોકલો