ഭാഷകള്‍

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
സമർപ്പിക്കുക

നെറോകാന്‍

ഉല്‍പന്ന സവിശേഷതകള്‍

  • പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം, ലെഡ്, ക്രോം മുതലായ അപായകരമായ വസ്തുക്കള്‍ ഇല്ല
  • പണത്തിനു മൂല്യം
  • എച്ച് പ്രൈമര്‍ ഒഴിവാക്കി ഉയര്‍ന്ന ഉല്‍പാദനക്ഷമതയുള്ള 2 കോട്ട് സിസ്റ്റം നല്‍കുന്നു.
  • കാഴ്ചയില്‍ മനോഹരം, ദ്രവിക്കല്‍ പ്രതിരോധ ശേഷി
  • മികച്ച തിളക്കവും,മുയര്‍ന്ന നിലവാരമുള്ള ഫിനിഷും, കാലാവസ്ഥാ  പ്രതിരോധവും
  • പോളിഷ് ചെയ്യാന്‍ സൗകര്യം, മികച്ച ഫിലിം ബില്‍ഡ്‌ അപ് 

Write To US - Dev

ഞങ്ങള്‍ക്ക് എഴുതുക

 
1 Start 2 Complete