ഭാഷകള്‍

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
സമർപ്പിക്കുക

നെറോലാക് വണ്ടര്‍വുഡ് മെല്‍മൈന്‍ ക്രിസ്റ്റല്‍ ക്ലിയര്‍ വുഡ് കോട്ടിംഗ്

സവിശേഷതകളും പ്രയോജനങ്ങളും

Premium
പ്രീമിയം
Excellent Durability
മികച്ച ഈടു നില്‍പ്പ്
Stain Resistance
കറ പ്രതിരോധം
Light Colour
ഇളം നിറം
Non-Yellowing
മഞ്ഞയാവല്‍ ഇല്ലാത്തത്
Scratch Resistance
പോറല്‍ പ്രതിരോധം

സാങ്കേതിക ഡാറ്റാ

പ്രയോഗ സാഹചര്യം
പ്രയോഗ സാഹചര്യം

​താപനില 20°C മുതല്‍ 30°C വരെ, റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി 75%ല്‍ താഴെ

റീ കോട്ടിംഗ് സമയം
റീ കോട്ടിംഗ് സമയം

​ഓരോ കോട്ടിനും ഇടയില്‍ 5 – 6 മണിക്കൂര്‍ ഇടവേള 30°C യില്‍

സാന്‍ഡിംഗ്
സാന്‍ഡിംഗ്

​ഓരോ ഫിനിഷ് കോട്ട് ഗ്ലോസ്സി അല്ലെങ്കില്‍ മാറ്റ് പ്രയോഗിക്കുന്നതിന്
മുന്‍പ് എമരി പേപ്പര്‍ നം. 320 അല്ലെങ്കില്‍ 400 കൊണ്ട് സാന്‍ഡിംഗ് ചെയ്യുക

ഗ്ലോസ് 600 യില്‍
ഗ്ലോസ് 600 യില്‍

​നെറോലാക് മെല്‍മൈന്‍ ഗ്ലോസി – കുറഞ്ഞത് 85°

( ഗ്ലോസ് O മീറ്റര്‍ കൊണ്ട്)
( ഗ്ലോസ് O മീറ്റര്‍ കൊണ്ട്)

​നെറോലാക് മെല്‍മൈന്‍ മാറ്റ് 10° -15°

ഷേയ്ഡ് ശ്രേണി

33 ല്‍ അധികം വര്‍ണ്ണ സമ്മിശ്രണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഭംഗി കൂട്ടുന്നതോടോപ്പം നിങ്ങളുടെ കുടുംബം സ്വസ്ഥമായി ശ്വസി

പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക

ഉപയോഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

സാറ്റിന്‍ ഇനാമല്‍ കൊണ്ട് ഏറ്റവും മികച്ച ഗുണം ലഭിക്കാന്‍ നെറോലാക് വിദഗ്ദ്ധന്മാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന ഉപയോഗ പ്രക്രിയ പിന്‍തുടരുക.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

Write To US - Dev

ഞങ്ങള്‍ക്ക് എഴുതുക

 
1 Start 2 Complete