ഭാഷകള്‍

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
സമർപ്പിക്കുക

നെറോലാക് 2K PU ഇന്‍റീരിയര്‍ വുഡ് പെയിന്‍റ് കോട്ടിംഗ്

സവിശേഷതകളും പ്രയോജനങ്ങളും

Super Premium
സൂപ്പര്‍ പ്രീമിയം
Light Colour
ഇളം നിറം
Excellent Durability
മികച്ച ഈടു നില്‍പ്പ്
Scratch Resistance
പോറല്‍ പ്രതിരോധം
Stain Resistance
കറ പ്രതിരോധം
Non-Yellowing
മഞ്ഞയാവല്‍ ഇല്ലാത്തത്

സാങ്കേതിക ഡാറ്റാ

പ്രയോഗ സാഹചര്യം
പ്രയോഗ സാഹചര്യം

​താപനില 20°C മുതല്‍ 30°C വരെ, റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി 75% ഇല്‍ താഴെ

റീ കോട്ടിംഗ് സമയം
റീ കോട്ടിംഗ് സമയം

​കുറഞ്ഞത് 8 – 10 മണിക്കൂര്‍ 30°C യില്‍ . 72 മണിക്കൂറില്‍ കൂടരുത്

സാന്‍ഡിംഗ്
സാന്‍ഡിംഗ്

​സീലര്‍ , ഫിനിഷ് കോട്ട് എന്നിവയുടെ ഓരോ കോട്ടും
പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് എമരി പേപ്പര്‍ നം. 320 അല്ലെങ്കില്‍ 400 കൊണ്ട്
സാന്‍ഡിംഗ് ചെയ്യുക

ഗ്ലോസ് 600 യില്‍
ഗ്ലോസ് 600 യില്‍

​നെറോലാക് ഇന്‍റീരിയര്‍2 K PU ഗ്ലോസ്സി – 90° കുറഞ്ഞത്

( ഗ്ലോസ് O മീറ്റര്‍ കൊണ്ട്)
( ഗ്ലോസ് O മീറ്റര്‍ കൊണ്ട്)

​നെറോലാക് ഇന്‍റീരിയര്‍ 2 K PU മാറ്റ് . 10 – 150

ഷേയ്ഡ് ശ്രേണി

33 ല്‍ അധികം വര്‍ണ്ണ സമ്മിശ്രണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഭംഗി കൂട്ടുന്നതോടോപ്പം നിങ്ങളുടെ കുടുംബം സ്വസ്ഥമായി ശ്വസി

പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക

ഉപയോഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

സാറ്റിന്‍ ഇനാമല്‍ കൊണ്ട് ഏറ്റവും മികച്ച ഗുണം ലഭിക്കാന്‍ നെറോലാക് വിദഗ്ദ്ധന്മാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന ഉപയോഗ പ്രക്രിയ പിന്‍തുടരുക.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

Write To US - Dev

ഞങ്ങള്‍ക്ക് എഴുതുക

 
1 Start 2 Complete