ഭാഷകള്‍

പ്രോജക്റ്റുകള്‍

പെയിന്‍റ് സെലക്ഷന്‍

 • സബ്സ്ട്രേട് സ്പെസിഫിക് പെയിന്‍റ്
 • ബജറ്റുകള്‍ക്ക് യോജിച്ച ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍
 • വിഭാഗത്തില്‍ഏറ്റവും മികച്ച ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍

വാറണ്ടി

 • എക്സല്‍ശ്രേണിക്ക് 7 വര്‍ഷം വാറണ്ടി
 • ബുക് ലെറ്റില്‍നിര്‍ദ്ദേശിച്ച നടപടി ക്രമം പിന്‍തുടരണം

പ്രൊഫഷണല്‍സഹായം

 • ഇപ്പോള്‍ആഗ്രഹിക്കുന്ന കളര്‍ട്രെൻഡുകൾ
 • Nവിഷന്‍, Nകാന്‍വാസ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊജക്റ്റ് പ്രീ വ്യൂ
 • പ്രൊജക്റ്റ് ചെലവ് കണക്കാക്കാന്‍പെയിന്‍റ് കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍

ഹരിത റേറ്റിംഗ്

 • ഗൃഹ രജിസ്റ്റര്‍ചെയ്ത ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ - ഇംപ്രേഷന്‍സ് & എക്സല്‍ശ്രേണി
 • VOC ഇല്ലാത്ത ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്കായുള്ള IGBC ഹരിത നിര്‍മ്മാണ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍പാലിക്കുന്നു.

റീച്ച്

 • ഞങ്ങളുടെ 14000 ഡീലര്‍മാരെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു.
 • ഞങ്ങളുടെ RRK കോൺടാക്റ്റര്‍മാര്‍, NPP പെയിന്‍റര്‍മാര്‍എന്നിവരെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു.
 • നെരോലാക് പ്രൊജക്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍രണ്ടു ആഴ്ചയില്‍ഒരിക്കല്‍സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുന്നു - ഗുണമേന്‍മ പരിശോധിക്കാന്‍(സന്ദര്‍ശനത്തിന് ലോഗ് ബുക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നു)

മെയിന്‍റനന്‍സ്

 • ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്കു പ്രത്യേക MSDS
 • ഏത് പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കാന്‍സമര്‍പ്പിതമായ ഹെല്പ് ലൈന്‍

SEND US YOUR QUERIES

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക