ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ

ਮਾਸਟਰ ਮਿਕਸ

ਮਾਸਟਰਮਿਕਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ – ਇੱਕ ‘ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ’ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਲਰੈਂਟ 

ਤਕਨੀਕ (ਯੂਸੀਆਰ) ਅਤੇ ਬੇਸਕੋਟ ਬਾਇੰਡਰ ਤਕਨੀਕ (ਓਬੀਆਰ)

ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ :

  • ਸਭ ਤੋਂ ਸਟੀਕ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਕਲਰ ਰੇਂਜ
  • ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਫਿਨਿਸ਼
  • ਉੱਤਮ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕਵਰੇਜ
  • ਸੀਮਿਤ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ
  • ਚੰਗੀ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ
  • ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਮੇਟਾਮਰਿਜਮ ਨੂੰ ਰੋਕੇ

Write To US - Dev

ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੋ

 
1 Start 2 Complete