ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ

ਨੇਰੋਲੈਕ ਵੰਡਰਵੁੱਡ ਮੇਲਮਾਈਨ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਵੁੱਡ ਕੋਟਿੰਗਜ਼

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ

Premium
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ
Excellent Durability
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਊ
Stain Resistance
ਦਾਗ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਰੋਧਕ
Light Colour
ਹਲਕਾ ਰੰਗ
Non-Yellowing
ਪੀਲਾਪਨ ਨਾ ਛੱਡੇ
Scratch Resistance
ਚਰੀਟ ਰੋਧਕ

ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵਾ

ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

​ਤਾਪਮਾਨ 20°C ਤੋਂ 30°C ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਨਮੀ 75% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ

ਅਗਲਾ ਕੋਟ
ਅਗਲਾ ਕੋਟ

​ਸਪ੍ਰੇਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕੋਟ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ 30°C ‘ਤੇ 5 – 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ

ਸੈਂਡਿੰਗ
ਸੈਂਡਿੰਗ

​ਚਮਕਦਾਰ ਜਾਂ ਮੈਟ ਦਾ ਹਰੇਕ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੋਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਗਮਾਰ ਨੰਬਰ 320 ਜਾਂ 400 ਨਾਲ ਰਗੜ ਕੇ
ਚਮਕਾਓ

60° ‘ਤੇ ਚਮਕ
60° ‘ਤੇ ਚਮਕ

​ਨੇਰੋਲੈਕ ਮੇਲਮਾਈਨ ਗਲੋਸੀ – ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 85°

(ਗਲੋਸ ਓ ਮੀਟਰ ਦੁਆਰਾ)
(ਗਲੋਸ ਓ ਮੀਟਰ ਦੁਆਰਾ)

​ਨੇਰੋਲੈਕ ਮੇਲਮਾਈਨ ਮੈਟ – 10° ਤੋਂ 15°

ਸ਼ੇਡਜ਼ ਦੀ ਰੇਂਜ

ਇਨੇਮਲ ਸ਼ੇਡ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਲਰ ਸਕੇਪਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ

ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ

ਸੇਟਿਨ ਇਨੇਮਲ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨੇਰੋਲੈਕ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਪਣਾਓ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

Write To US - Dev

ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੋ

 
1 Start 2 Complete