ഭാഷകള്‍

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
സമർപ്പിക്കുക

വിചിത്രമായ ആശ്വാസ സ്ഥാനങ്ങള്‍ ഇന്‍റീരീയര്‍ സ്റ്റൈല്‍ ഗൈഡ്

വിചിത്രമായ ആശ്വാസ സ്ഥാനങ്ങള്‍

കുളിര്‍മ്മ നല്‍കുന്ന നീലയും വയലറ്റും നിര്‍ഭയമായി മിക്സ് ആന്‍ഡ് മാച്ച് ചെയ്ത്, സ്പഷ്ടതയുള്ള വെള്ള നിറം കൊണ്ട് ഫ്രെയിം തീര്‍ക്കുക. തിളങ്ങുന്ന കളര്‍ സ്കീമുമായി സന്തുലിതമാവാന്‍ മുറിയിലെ മറ്റു വസ്തുക്കള്‍ ലാളിത്യമുള്ളതാവണം. പ്രകൃതിയില്‍ നിന്നുള്ള വസ്തുക്കളും അലങ്കാരങ്ങളും ഈ മുറിയെ ഏവര്‍ക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കും.

SEND US YOUR QUERIES

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക