ഭാഷകള്‍

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
സമർപ്പിക്കുക

സീക്രട്ട് ഗാര്‍ഡന്‍ എക്സ്റ്റീരിയര്‍ സ്റ്റൈല്‍ഗൈഡ്

സീക്രട്ട് ഗാര്‍ഡന്‍

ഭംഗിയായി വെട്ടി നിര്‍ത്തിയ ഒരു തോട്ടത്തിന് നടുവില്‍നില്‍ക്കുന്ന ചുവന്ന ഓടു മേഞ്ഞ വീട് പോലെ വശ്യമായ കാഴ്ച വേറെ ഉണ്ടാവില്ല. വീടിന്റെ പ്രധാന പ്രതലങ്ങളില്‍ലളിതമായ ക്രീം നിറവും, ജനല്‍ഷട്ടറുകള്‍ക്ക് തിളങ്ങുന്ന പച്ച നിറവും. ഒരു നിത്യ ഹരിതമായ ക്ലാസിക് ആണിത്.

SEND US YOUR QUERIES

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക