ಭಾಷೆಗಳು

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
ಸಲ್ಲಿಸಿ

ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಇಂಟೀರಿಯರ್‍ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೈಡ್

ಭವ್ಯ ತಾಣಕ್ಕೆ ಪಯಣ

​ಆಹ್ಲಾದಕರ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಫ್ರೇಮ್ ಬಳೆಯಿರಿ. ಕೊಣೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿರಲಿ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಕಡು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನಂದವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

SEND US YOUR QUERIES

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ