ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੋਨਾ ਇੰਟਰੀਅਰ ਸਟਾਈਲ ਗਾਈਡ

ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੋਨਾ

ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਕੀਤੇ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਬੈਂਗਣੀ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਊਟਲਾਇਨ ਲਈ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਕਮਰੇ ਦੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਲਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਜਾਵਟ ਨੂੰ ਸਾਦਗੀਪੂਰਣ ਰੱਖੋ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਜਾਵਟ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਾ ਆਵੇਗਾ।

SEND US YOUR QUERIES

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜੋ