ഭാഷകള്‍

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
സമർപ്പിക്കുക
ProRange

നെരോലാക് മിനി ഫാന്‍ഡെക്

കാന്‍സായ് നെരോലാക് മിനി ഫാന്‍ഡെക് എന്നത് കളര്‍ വിദഗ്ധര്‍ ഒരുക്കിയ 300+ നിറങ്ങള്‍ ഉള്ള ഒതുക്കമുള്ള കളര്‍ സെലക്ഷന്‍ ടൂള്‍ ആണ്. കാന്‍സായ് നെരോലാക് മിനി ഫാന്‍ഡെക് അകത്തും പുറത്തും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വിപുലമായതും, വൈവിദ്ധ്യമാര്‍ന്നതുമായ വര്‍ണ്ണ ചേരുവകള്‍ നല്‍കുന്നു. ഇവ ഓരോ കളര്‍ സ്ട്രൈപ്പിന്റെയും പുറകു വശത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. മഞ്ഞയും വെള്ളയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചെറിയ ബൾബുകളിൽ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ശരിയായ ലൈറ്റിംഗ് തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ മിനി ഫാൻഡെക് അനുവദിക്കുന്നു.

പെയിന്‍ററെ കണ്ടെത്തുക സ്റ്റോര്‍ കണ്ടെത്തുക

SEND US YOUR QUERIES

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക