ભાષાઓ

કાન્સાઈ નેરોલેક પેઈન્ટસ લિમિટેડ
 નેરોલેક હાઉસ, શ્રીરામ મિલ્સ પાસે, ગણપત રાવ કદમ માર્ગ

વિસ્તાર: લૉઅર પરેલ વેસ્ટ

શહેર: મુંબઈ

પિન: 400013

કસ્ટમર કૅર નંબર : 1800 209 2092

ફોન : 022 - 24 93 4001 / 24 99 2500

ફેક્સ :022 - 2491 9439

ઑફિસનો સમય

સોમવાર - રવિવાર 11:00 સવારે — 11:00 રાત્રે

દિશા નિર્દેશ મેળવો

WRITE TO US

SEND US YOUR QUERIES

અમને તમારા પ્રશ્નો મોકલો