ભાષાઓ

ઈન્ટિરિયર સ્ટાઈલ ગાઈડ

શહેરી સંવેદના

શહેરી સંવેદનાની થીમમાં એક રૂમની ચાર દીવાલોને પીચ રંગના મિડલ ટોનથી પેઈન્ટ કરો. આનાથી રૂમને પરિપૂર્ણ અને હૂંફભર્યુ આરામદાયક સ્વરૂપ મળશે.

શહેરી સંવેદના

​Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.

શહેરી સંવેદના

સ્મૉકી પિન્ક રંગ આધુનિક લિવિંગ રૂમને એકાદ મોટા શહેર જેવો ઉદાર લૂક આપશે. રંગનો ઉપયોગ માત્ર દીવાલના નીચલા ભાગમાં કરવાથી તેના પ્રભાવમાં ઓર વધારો થશે.

શહેરી સંવેદના

મોનોક્રૉમૅટિક પૅલેટ પસંદ કરીને બ્લશ પિન્ક કલરની સાથે ગ્રે અથવા બૉલ્ડ ક્રીમસનનું મિશ્રણ કરીને આ સ્થળને અનોખું સ્વરૂપ આપો.

SEND US YOUR QUERIES

અમને તમારા પ્રશ્નો મોકલો