ഭാഷകള്‍

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
സമർപ്പിക്കുക
ProRange

കളര്‍ ട്രയല്‍

കളര്‍ ട്രയല്‍ എന്നത് വര്‍ണ്ണങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു ജാലകമാവുന്ന, ഒരു പ്രചോദന സഹായി ആണ്. ഫോട്ടോ വാക്ക് കലാഭിജ്ഞരുടെ കണ്ണിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ നിറക്കൂട്ടുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വിര്‍ച്വല്‍ പ്രദര്‍ശനങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് ഈ പുസ്തകം

പെയിന്‍ററെ കണ്ടെത്തുക സ്റ്റോര്‍ കണ്ടെത്തുക

SEND US YOUR QUERIES

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക