ഭാഷകള്‍

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
സമർപ്പിക്കുക

സാക്ഷ്യ പത്രങ്ങള്‍

 
ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് 4 മാസം പ്രായമായി. അവളുടെ മുറി ഞങ്ങള്‍ നെറോലാക് ഇക്കോ ക്ലീന്‍ കൊണ്ട് പെയിന്‍റ് ചെയ്തു.

പെയിന്‍റ് പ്രയോഗിച്ച നിമിഷം തന്നെ ഞങ്ങള്‍ക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന്. മണം ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു! മുറി തികച്ചും വൃത്തിയും ശുദ്ധിയും ഉള്ളതായി അനുഭവപ്പെട്ടു.

Mr. and Mrs. Chaddha
 
 
നെരോലക്ക് എക്സലിന്മേല്‍ പൊടി പറ്റിപിടിക്കുന്നില്ല എന്നത് ശരിക്കും വിസ്മായവാഹം തന്നെ.

ഇത് ഒരു ക്യാമറ ട്രിക്ക് ആണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും.

Mr. Sandeep
 

SEND US YOUR QUERIES

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക