ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ
ProRange

ਰੰਗ ਪਰਖ

ਰੰਗ ਪਰਖ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਟੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਾਤ ਹੈ। ਫੋਟੋਵਾਕਸ ਚਿੱਤਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਆਭਾਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ

SEND US YOUR QUERIES

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜੋ