ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ

ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖਿੱਚ ਇੰਟਰੀਅਰ ਸਟਾਈਲ ਗਾਈਡ

ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖਿੱਚ

ਘਰ ਇੱਕ ਹਰੇ ਭਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼੍ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਹਿ ਡੂੰਘੇ ਨੀਲੇ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਪ ਵਾਈਟ ਮੋਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਸਾਨੂੰ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਡਬਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

SEND US YOUR QUERIES

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜੋ