ഭാഷകള്‍

Buy
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
X
Get in touch
 
1 Start 2 Complete
Send OTP
സമർപ്പിക്കുക

രെറ്റാന്‍ PG ഹൈബ്രിഡ് ECO HS സിസ്റ്റം

പെയിന്‍റ്  നിര്‍മ്മാതാവ് എന്ന  നിലയില്‍ “ഉയര്‍ന്ന ഗുണമേന്മ”, “പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം”, ഉയര്‍ന്ന “ഉല്‍പാദനക്ഷമത” എന്നീ ആശയങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കി എല്ലാ BP ഉപഭോക്താക്കളുടെയും ബിസിനസ്സിന് പിന്‍ തുണ നല്‍കാന്‍

ഉല്‍പന്ന സവിശേഷതകള്‍ 

 • മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഹൈഡിംഗ് പവര്‍, സ്പ്രേ പ്രവര്‍ത്തന സൗകര്യം
 • കോട്ടുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക സാദ്ധ്യമാക്കി
 • സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന സമയം കുറയ്ക്കുക സാദ്ധ്യമാക്കി
 • പെയിന്‍റ് ഉപഭോഗം അളവ് കുറയ്ക്കുക സാദ്ധ്യമാക്കി
 • VOC പ്രസരണം കുറയ്ക്കുക സാദ്ധ്യമാക്കി
 • IPC സാങ്കേതിക വിദ്യ ( ഐസോസയനേറ്റ് പെര്‍മിയേഷന്‍ ആന്‍ഡ് ക്രോസ് ലിങ്കിംഗ്)
  • പുതിയ IPC സാങ്കേതിക വിദ്യ 1K  ബേസ് കോട്ട് (PGHB ECO), 2K ക്ലിയര്‍ കോട്ട് (HS  ക്ലിയര്‍ സീരീസ്) എന്നിവ തമ്മില്‍ നല്ല അഡ്ഹീഷന്‍ നല്‍കുന്നു.
  • ബേസ് കോട്ട്, ക്ലിയര്‍ കോട്ട് എന്നിവ നനഞ്ഞ അവസ്ഥയില്‍ ആയിരിക്കുമ്പോള്‍ ഐസോസയനേറ്റ് (പോളി ഐസോസയനേറ്റ്) ബേസ് കോട്ട് ലെയറിലേക്ക് ക്രമേണ കടന്നു കയറുന്നു.
 • ഹൈപ്പര്‍ ഡിസ്പെര്‍ഷന്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യ (ഉയര്‍ന്ന ഷാര്‍പ്പനെസ്
 • ഉയര്‍ന്ന സുതാര്യത എന്നിങ്ങനെയുള്ള OEM കളര്‍ ട്രെന്‍ഡ് സാദ്ധ്യമാക്കാന്‍)
 • L ബൈന്‍ഡര്‍ നല്ല ഹൈഡിംഗ് പവര്‍ നല്‍കുന്നു ( ഗ്രൌണ്ട് കോട്ടിനാൽ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നു)

SEND US YOUR QUERIES

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക