ഭാഷകള്‍

നെറോലാക്ക് ഹൗസ്

കാന്‍സായ് നെറോലാക് പെയിന്‍റ്സ് ലിമിറ്റഡ്
നെറോലാക് ഹൗസ്, ശ്രീ രാം മില്‍സിനു സമീപം, ഗണ്‍പത്റാവു കാദം മാര്‍ഗ്

പ്രദേശം: ലോവര്‍ പരേല്‍ വെസ്റ്റ്‌

നഗരം: മുംബൈ

പിൻ: 400013

കസ്റ്റമര്‍ കെയര്‍ നം: 1800 209 2092

പ്രവര്‍ത്തന സമയം

തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളിവരെ രാവിലെ 9.30 മുതൽ വൈകിട്ട് 5:30 വരെ
ദിശാ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

ഞങ്ങള്‍ക്ക് എഴുതുക